സമ്പത്ത് ഐശ്വര്യവും കുതിച്ച് ഉയരും… കടുകിന് ഒപ്പം ഈ വസ്തു അടുത്ത് വച്ചാൽ

വിടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വസ്തുക്കൾ എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെ ആവശ്യകതയും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്മനസ്സിന് സമാധാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും വാസ്തുവിലും പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഇത് മനസ്സിൽ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ എല്ലാം വരുവാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനസ്സിൽ മനസ്സമാധാനം കാരണമാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

   

നിലനിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു കാലം മുതലേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഊർജ്ജവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ മനശാന്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ ആയിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കരുതേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു മനസ്സ് എപ്പോഴും തന്നെ.

ഏകാഗ്രതമായും ശാന്തമായും ഇരിക്കുന്നതിനോട് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും ഭാഗ്യവുമെല്ലാം ചേരുന്നതാകുന്നു ഒരാളെ പരമശിവൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോട് വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളിൽ ഊർജ്ജം വച്ചേരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവിശം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *