തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നടക്കും എന്ന് ക്യത്യമായി അറിയാം

ആഗ്രഹം ചെറുത് വലുത് ആയിക്കോളടെ അവയില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരുന്നത് വരെ അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹം എല്ലാം സാധിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായി മാറുന്നു.

   

എന്നാൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നതുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാനിവിടെ മറിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിരാശരായി തന്നെ ജീവിതം തകർക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് തന്നെ എത്തരുത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം നശിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹം എല്ലാം നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള.

ഒരു കാര്യവും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നടന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സജീവിതത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടാതെ ഇതിലും നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമാകുന്നത് കൊണ്ട് ആക്കാംആഗ്രഹം നടക്കാത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല അത് ചിലപ്പോൾ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ ആക്കാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുവാൻ ആയിട്ട് ഈയൊരു ഇലകളിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആകുന്നു ഇത്തിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *