ഗ്യാസ് മസ്റ്ററിങ് അവസാന തീയതി, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മുടങ്ങില്ല, പുതിയ അറിയിപ്പെത്തി

ഉപഭോക്താക്കൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലേക്ക് വൻതോതിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് സമീപത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത്.

   

അറിയുന്നതിനായി തന്നെ ഗ്യാസ് വിതരണ കമ്പനികളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും.

https://www.youtube.com/watch?v=GsaYvf5gqk8

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *