5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സന്തോഷ വാർത്ത വന്നു ചേർന്നു

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വളരെ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള.

   

ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ഇത് പരിരക്ഷ 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.

https://www.youtube.com/watch?v=RiJfcARIidM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *