ഈ ഒരു വസ്തു തലയണയുടെ അടിയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങുക, നിങ്ങളെ തേടി സമ്പത്തും പണവും സന്തോഷവും വരും

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഒറ്റമൂലിയെ കുറിച്ചാണ് അതിനുള്ളതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്തും വരവ് വർധിക്കാൻ ആയിട്ട് എല്ലാം ആളുകൾക്കും ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ.

   

എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില വർക്കുകൾ എല്ലാം ചെയ്തു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ധനം വരവിന് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനവരവിന് വാര്ധിക്കുന്ന ധനം വരവ് കുറയാൻ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിനും വരവ് വർധിക്കാതെ.

ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒരു 100 തരത്തിലുള്ള ശത്രു ദോഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ധനവരവിനെ നമ്മുടെ തൊഴിലിനെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന കൃഷ്ണകളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം തന്നെ.

ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനെ വളരായ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വെള്ളത്തുണി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *