മുടി മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി പനങ്കുല പോലെ വളരാൻ, ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം!!

മുടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാജ് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കാണ് എങ്കിലും ശരി പുരുഷന്മാർക്കാണ് എങ്കിലും ഉള്ളുടുകൂടി ആരോഗ്യമുള്ള മുടി വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ മാറ്റി ചില ആളുകൾക്ക് ആകട്ടെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്കും മുടി കുറവായിരിക്കും പൊതുവായി തന്നെ ഇന്ന് പലർക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല പല ആളുകൾക്കും അകാലത്തിൽ നരയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ജീവിതശൈലി മൂലവും നല്ല പോഷകസമ്മർദ്ദം ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്കുറവ് മൂലവും.

   

തന്നെ പല ആളുകൾക്കും മുടികൊഴിച്ചിലിന് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യമായി തന്നെ ധാരാളം മുടി ഉള്ളവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പല ആളുകളുടെയും ജീവിതശൈലി മൂലം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം മൂലവും പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടായിട്ടും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പരിപാലനത്തിലൂടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം.

തന്നെ മുടി വളരുവാനും അതോടൊപ്പം ചില മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ തന്നെ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകമായി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഈ വൈബ്രേഷൻസ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഊർജ്ജം മൂലം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ വിളക്കുകൾ കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇഷ്ട ദൈവത്തിനു ചങ്കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രജപം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *