വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് വെക്കുക, എല്ലാം ദോഷങ്ങളും പോയി, ജീവിതം പച്ച പിടിക്കും

നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വളരെ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായി കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ക്ഷന് പോയിട്ട് വന്ന കയറുന്ന സമയത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാന്യത ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം ഒരു മാനസിക പരമായിട്ടുള്ള ഒരു അലട്ടൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കലഹങ്ങൾ ചെറിയ.

   

രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നാശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലുതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത അയ്യോ ഇവൻ വളരെ ഭയങ്കരമായി പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ക്.

അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസം എടുത്ത് അവർ പറയുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയി ചേരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രതിഫലം തന്നെ ആയിരിക്കും ചേരുന്നത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും പോലും ഈയൊരു മനുഷ്യൻ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു നിന്നാൽ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *