പല്ലി കാണിച്ച് തരുന്ന 3 സൂചനകൾ വീട്ടിൽ മരണം നടക്കാൻ പോകും മുൻപ് ,ഉടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമ്മുടെ ഗൗളിശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെതന്നെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും ഒരേ പോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഗൗളി അഥവാ പലിക്കു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാനായി കഴിയും എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ പല അപകടങ്ങളും പ്രവചിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളെ പല തരത്തിലുള്ള സൂചനകളുടെ എല്ലാം തന്നെ അത് അറിയിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തിന് ഏറെ പറയുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് തന്നെ പല്ലിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും അതെല്ലാം തന്നെയാണ്.

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഃഖം വരാനായിട്ട് പോകുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് പല്ലി നമുക്ക് നൽകുന്ന ശുഭകരമായ സൂചനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൂചനകൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു.

പോകുന്നതിന് ആയിരിക്കും ഈയൊരു പ്രകൃതിയുടെ വളരെ വലിയൊരു കാവൽക്കാരനാണ് സർപ്പങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജീവിതനിയാണ് പല്ലി എന്നു പറയുന്നത് പല്ലിന നൽകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതിവിധി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുതരത്തിലും നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതിന് അപകടങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഐശ്വര്യ ലേക്കും പോകുന്നതും ആയിരിക്കും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ശകുന ശാസ്ത്രത്തിലും ഗൗളി ശാസ്ത്രത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *