ഇവയുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടാൽ തീർന്നു! ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ജീവികളെ കണ്ടോ

വൈവിധ്യം ലോകമാണ് ജന്തു ലോകം ഇരകളെ പിടിക്കാൻ ആയിട്ട് ശത്രുവിനെ തുരത്താനുമായിട്ട് ചില ജീവികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ ആദ്യം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം snake ഹീൽ ഈയൊരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ പറയാം ഉള്ള സമയത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏത് വിധേനയും പൊരുതുക എന്നുള്ളത്.

   

എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ള ഒരു പ്രവണത തന്നെയാണ് എന്നാൽ പൊരുതി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ജീവികളും എല്ലാമുണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികളുടെ അമ്മശയം കീറിയ രക്ഷപ്പെടാനായി ശ്രമിക്കുന്നവർ ആണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇരയാക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിയെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയെ ഭക്ഷിച്ച ഒരു പക്ഷിയുടെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്റെ വൈറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്.

ശത്രുവിന്റെ ആമാശയും കീറി പുറത്ത് വരാനാണ് ജീവി ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പാമ്പിനെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുതരം മത്സ്യം തന്നെയാണ് ഇവ ഇവയുടെ ബാലിക വളരെ മൂർച്ച ഇതാണ് ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം മൂർച്ചയുള്ള ഇവയുടെ വാലുകൾ യുടെ പ്രധാനമായും ഇതുതന്നെയാണ് മൂർച്ചയുള്ള കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മണൽ തിട്ടകൾ എല്ലാം തുരന്ന് നദിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെളി നിറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ജീവിക്കുന്ന തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *