വീട്ടിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, കോടീശ്വരനാകും

അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലമുറകൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും എല്ലാവരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെയ്ത കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല ഉറുബ് കളുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ.

   

ഉറുബുക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് നമുക്ക് ഭാഗ്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിർഭാഗ്യമായിട്ടും തന്നെ ചേരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനൊഴികെയുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനായി പോകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ചുറ്റും വസിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാനായി സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ പ്രകടമാകും എന്നുള്ളത് ഇതിനുമുമ്പ് അധ്യായങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദക്ഷിണ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജ്യോതിഷത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള.

കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള ഉറുബു കളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കട്ടുറുമ്പുകൾ ഉണ്ട് പുളി യുറുമ്പുകൾ ഉണ്ട് പലതരത്തിലും പലനിറങ്ങളിലും പല ഭാവങ്ങളിലും എല്ലാം ഉറുമ്പുകളിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകളും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ്.

നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ചിലത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം വരുന്ന സമയത്താണ് ചില ഉറുബുകളുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ചിലയിവിടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് പറയാനായി പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പകളാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നത് എന്നും ഏതെല്ലാം ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതെല്ലാം കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *