ഈ 5 ദിവസങ്ങളിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കാര്യം ശിവാനുഗ്രഹത്താൽ നടക്കും, നിങ്ങളുടെ നാൾ ഉണ്ടോ ഇതിൽ

വിഷം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മിഥുനം രാശിയിൽ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ആകുന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ കൃഷ്ണ ഭക്ഷണത്തിലാകുന്നതാണ് പൂരാടം മുതൽ തന്നെ ഉത്രട്ടാതി രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ചൊവ്വ മേടം രാശിയിൽ.

   

തന്നെ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലും ആണ് ഉടൻ മിഥുനത്തിലും ആകുന്നതാണ് വാരാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ കർക്കിടകത്തിലേക്ക് സംഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബുധൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലും ആകുന്നതാണ് കൂടാതെതന്നെ മൗഢ്യം തീരുന്നതുമാണ് ഗ്രഹനിലയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജൂൺ 26 മുതൽ ജൂൺ 30.

വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ് എന്നതിന് പറയാം ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മാസം അതായത് ജൂൺ മാസം മാസം വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പോലും സമയം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വാസ്തവം ഇതെല്ലാം ശത്രുക്ക അഞ്ചുദിവസം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരാനായി പോകുന്നത് കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *